رویدادها

فرآیند رقابت طراحی سازوکار جدید در رسیدگی به اعسار از هزینۀ دادرسی

ســند تحــول قــوه قضاییــه بــه عنــوان مســیری بــرای بهبــود ســاختار حکمرانــی قضایــی طراحــی شــده اســت. ایــن ســند در راســتای دســتیابی روزافــزون بــه عدالــت قضایــی در جمهـوری اسـلامی شـامل مسـائل و مشـکلات مختلفــی اســت کــه بــر اســاس بررســی‌های دقیــق بدســت آمــده اســت. ضـرورت اسـتفاده از منابـع دینی در فهم مسـأله و تدویـن راهکارهـای عبـور از بحران‌هـا …

فرآیند رقابت طراحی سازوکار جدید در رسیدگی به اعسار از هزینۀ دادرسی ادامه »

فرآیند رقابت طراحی سازوکار حمایت از آسیب دیدگان فضای مجازی

کارفرما سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) موضوع آسیب دیدگان فضای مجازی (شناخت، پیشگیری، حمایت) چیستی موضوع رسانه به عنوان فراگیرترین ابزار عصر جدید در راستای انتقال مفاهیم و فرهنگ تلقی می‌شود که می‌تواند بدون مرز و محدوده، انسان‌ها را تحت تأثیر خود قرار دهد. تولیدات محتوایی مخالف اخلاق …

فرآیند رقابت طراحی سازوکار حمایت از آسیب دیدگان فضای مجازی ادامه »

فرآیند رقابت طراحی سازوکار جدید در معاملات اموال غیرمنقول با اسناد غیررسمی

کارفرما معاونت راهبردی قوه قضاییه موضوع طراحی سازوکار جدید در معاملات اموال غیرمنقول با اسناد غیررسمی چیستی موضوع درگذشته، معاملات اموال غیرمنقول، تنها از طریق اسناد عادی صورت می‌گرفت؛ اما در حال حاضر، اسناد رسمی هم به این تبادل اضافه شده است. با افزایش معاملات، لزوم توجه به اسناد رسمی و دلیل قرار دادن آن‌ها، …

فرآیند رقابت طراحی سازوکار جدید در معاملات اموال غیرمنقول با اسناد غیررسمی ادامه »

فرآیند رقابت طراحی الگوی خلق نقدینگی و تخصیص اعتبار در اصلاح نظام بانکداری

کارفرما اندیشکده دین و حکمرانی با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی موضوع طراحی الگوی خلق نقدینگی و تخصیص اعتبار در اصلاح نظام بانکداری چیستی موضوع آمارها به خوبی نشان می‌دهند که بانک‌ها تاکنون در زمینه تأمین مالی نظام اقتصادی کشور و توزیع عادلانهٔ منابع در واحدهای تولیدی، …

فرآیند رقابت طراحی الگوی خلق نقدینگی و تخصیص اعتبار در اصلاح نظام بانکداری ادامه »

فرآیند رقابت علمی شبیه‌سازی شورای نگهبان

شورای نگهبان به عنوان نهاد مسئول نظارت بر جهت گیری قانونی کشور در مسیر شرع مقدس و قانون اساسی جایگاه ویژه و مسئولیت خطیری در کشور دارد و بر اساس همین حساسیت و اهمیت همواره مورد پرسش واقع شده است. بخش عمده ای از این ابهامات ناشی از عدم آشنایی با فعالیت ها، وظایف و …

فرآیند رقابت علمی شبیه‌سازی شورای نگهبان ادامه »