میز فقه و حقوق

امتداد رویداد

برگزاری رقابت علمی با موضوع «ظرفیت
شناسی فقه در انحصاری کردن نقل و
انتقال اموال غیر منقول با سند رسمی

• رقابت 17 گروه
• 6 کارگاه مسئله شناسی
• 4810 نفر ساعت فعالیت علمی
• 12 کاربرگ حل مسئله فقهی، مقاله علمی
پژوهشی و پایان نامه سطح 3 و 4

1

2

تشکیل هسته مسئله محور

• دریافت اولویت های پیشنهادی از معاونت راهبردی
• انتخاب موضوع بر اساس ظرفیت فقه و اهمیت مسئله
• جلسات تبیین مسئله توسط کارشناسان قوه قضاییه

برگزاری درس خارج مسئله محور

• برگزاری 70 جلسه درس خارج فقه با
موضوعات:
بررسی فقهی هزینه دادرسی
بررسی فقهی اعسار از هزینه دادرسی و
اعسار از محکوم به
• تدوین دو مقاله علمی پژوهشی و یک گزارش
سیاستی

3

4

مصاحبه با خبرگان و مطالعه پرونده ها جهت ریشه یابی

• مصاحبه با دکتر حسن زاده سرپرست مجتمع قضایی شهید قدوسی
(دادگاه خانواده)
• مصاحبه با دکتر جمشیدی سرپرست اجرای احکام مدنی مجتمع
شهید بهشتی
• مصاحبه با دکتر سید جواد حسینی رئیس شعبه ۱۵۱ مجتمع شهید
محلاتی
• مصاحبه با حجت الاسام والمسلمین دکتر مرتضی الیاسی وکیل
دادگستری و عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی
• مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین عزیزالله رزاقی استاد حوزه و
دانشگاه و قاضی دیوان عالی کشور

مصاحبه با قضات برجسته دادگستری، وکلا و اساتید حوزه و دانشگاه جهت ارائه راهکار

• مصاحبه با استاد آیت الله جواد حبیبی تبار استاد درس خارج حوزه علمیه و مدیر گروه فقه
قضایی جامعه المصطفی العالمیه
• مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین عزیزالله رزاقی استاد حوزه و دانشگاه و قاضی دیوان
عالی کشور
• مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین حمید صالحی فراهانی استاد حوزه و دانشگاه
• مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین شیخ تبار قاضی دیوان عالی کشور

5

6

نقد و بررسی لایحه اعسار از هزینه دادرسی

برگزاری رویداد رقابتی دین و حکمرانی 2

• امکان سنجی قضا زدایی اعسار از هزینه
دادرسی
• بررسی فرآیند جدید در انحصار وراثت
• چالش های فقهی اعتبار اسناد عادی در نقل و
انتقال اموال غیر منقول

7