6 اردیبهشت 1402

کارگاه آشنایی با نحوه نظارت بر مصوبات

درگام اول رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان، که در دوم و سوم تیر ماه ۱۴۰۱ برگزار شد، کارگاه‌های آموزشی جهت آشنایی طلاب با قانون اساسی، شورای نگهبان و صلاحیت‌های آن نهاد و فرآیند بررسی مصوبات مجلس به مدت ۱۲ ساعت برگزار شد که حدود ۲۶۰ نفر از طلاب سطوح عالی و درس خارج علمیه در قالب تیم‌های ۴ نفره در این کارگاه‌های شرکت کردند.
یکی از کارگاه‌های برگزار شده در این گام، «کارگاه آشنایی با نحوه نظارت بر مصوبات» بود که توسط محسن ابوالحسنی دبیر جلسات شورای نگهبان ارائه شد.

کارگاه آشنایی با قانون اساسی

درگام اول رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان، که در دوم و سوم تیر ماه 1401 برگزار شد، کارگاه‌های آموزشی جهت آشنایی طلاب با قانون اساسی، شورای نگهبان و صلاحیت‌های آن نهاد و فرآیند بررسی مصوبات مجلس به مدت 12 ساعت برگزار شد که حدود 260 نفر از طلاب سطوح عالی و درس خارج علمیه …

کارگاه آشنایی با قانون اساسی ادامه »

کارگاه آشنایی با شورای نگهبان

درگام اول رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان، که در دوم و سوم تیر ماه 1401 برگزار شد، کارگاه‌های آموزشی جهت آشنایی طلاب با قانون اساسی، شورای نگهبان و صلاحیت‌های آن نهاد و فرآیند بررسی مصوبات مجلس به مدت 12 ساعت برگزار شد که حدود 260 نفر از طلاب سطوح عالی و درس خارج علمیه در قالب تیم‌های 4 نفره در این کارگاه‌های شرکت کردند.

کارگاه آشنایی با مبانی قانون اساسی

درگام اول رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان، که در دوم و سوم تیر ماه 1401 برگزار شد، کارگاه‌های آموزشی جهت آشنایی طلاب با قانون اساسی، شورای نگهبان و صلاحیت‌های آن نهاد و فرآیند بررسی مصوبات مجلس به مدت 12 ساعت برگزار شد که حدود 260 نفر از طلاب سطوح عالی و درس خارج علمیه …

کارگاه آشنایی با مبانی قانون اساسی ادامه »