نشست‌های مسأله محور

مجموعه نشست‌های مسأله محور

ترویج رویکرد مسئله‌محور میان طلاب و اساتید، یکی از محوری‌ترین اهداف این اندیشکده و دغدغه مسئولان آن بوده و برای آغاز این مسیر، طراحی سلسله نشست‌هایی با محوریت مسائل مهم کشور در دستور کار قرار گرفت که ۱۱ نشست با همکاری کتابخانه، مرکز اسناد و موزه مجلس شورای اسلامی در سالن ایران‌شناسی کتابخانه مجلس شورای …

مجموعه نشست‌های مسأله محور ادامه »

نشست بررسی الگوی هم‌افزایی جریان حوزه و دانشگاه در فرآیند حل مسائل حکمرانی

ترویج رویکرد مسأله‌محور میان طلاب و اساتید، یکی از محوری‌ترین اهداف این اندیشکده و دغدغه مسئولان آن بوده و برای آغاز این مسیر، طراحی سلسله نشست‌هایی با محوریت مسائل مهم کشور در دستور کار قرار گرفت که ۱۱ نشست با همکاری کتابخانه، مرکز اسناد و موزه مجلس شورای اسلامی در سالن ایران‌شناسی کتابخانه مجلس شورای …

نشست بررسی الگوی هم‌افزایی جریان حوزه و دانشگاه در فرآیند حل مسائل حکمرانی ادامه »

نشست دلالت‌های سیاستی و تقنینی الگوی مدرن خلق پول برای اصلاح نظام بانکی

ترویج رویکرد مسأله‌محور میان طلاب و اساتید، یکی از محوری‌ترین اهداف این اندیشکده و دغدغه مسئولان آن بوده و برای آغاز این مسیر، طراحی سلسله نشست‌هایی با محوریت مسائل مهم کشور در دستور کار قرار گرفت که ۱۱ نشست با همکاری کتابخانه، مرکز اسناد و موزه مجلس شورای اسلامی در سالن ایران‌شناسی کتابخانه مجلس شورای …

نشست دلالت‌های سیاستی و تقنینی الگوی مدرن خلق پول برای اصلاح نظام بانکی ادامه »

نشست اقتضائات قانون‌گذاری برای نظام خانواده

ترویج رویکرد مسأله‌محور میان طلاب و اساتید، یکی از محوری‌ترین اهداف این اندیشکده و دغدغه مسئولان آن بوده و برای آغاز این مسیر، طراحی سلسله نشست‌هایی با محوریت مسائل مهم کشور در دستور کار قرار گرفت که ۱۱ نشست با همکاری کتابخانه، مرکز اسناد و موزه مجلس شورای اسلامی در سالن ایران‌شناسی کتابخانه مجلس شورای …

نشست اقتضائات قانون‌گذاری برای نظام خانواده ادامه »

نشست رویکرد دینی به قانون‌گذاری و حکمرانی مطالعه موردی تربیت جنسی

ترویج رویکرد مسأله‌محور میان طلاب و اساتید، یکی از محوری‌ترین اهداف این اندیشکده و دغدغه مسئولان آن بوده و برای آغاز این مسیر، طراحی سلسله نشست‌هایی با محوریت مسائل مهم کشور در دستور کار قرار گرفت که ۱۱ نشست با همکاری کتابخانه، مرکز اسناد و موزه مجلس شورای اسلامی در سالن ایران‌شناسی کتابخانه مجلس شورای …

نشست رویکرد دینی به قانون‌گذاری و حکمرانی مطالعه موردی تربیت جنسی ادامه »

نشست رویکرد دینی به قانون‌گذاری و حکمرانی با تطبیق بر موضوع جمعیت

ترویج رویکرد مسأله‌محور میان طلاب و اساتید، یکی از محوری‌ترین اهداف این اندیشکده و دغدغه مسئولان آن بوده و برای آغاز این مسیر، طراحی سلسله نشست‌هایی با محوریت مسائل مهم کشور در دستور کار قرار گرفت که ۱۱ نشست با همکاری کتابخانه، مرکز اسناد و موزه مجلس شورای اسلامی در سالن ایران‌شناسی کتابخانه مجلس شورای …

نشست رویکرد دینی به قانون‌گذاری و حکمرانی با تطبیق بر موضوع جمعیت ادامه »

نشست شریعت و قانون‌گذاری (نگاهی تطبیقی به روندهای قانون‌گذاری مبتنی بر دین در کشورهای اسلامی)

ترویج رویکرد مسأله‌محور میان طلاب و اساتید، یکی از محوری‌ترین اهداف این اندیشکده و دغدغه مسئولان آن بوده و برای آغاز این مسیر، طراحی سلسله نشست‌هایی با محوریت مسائل مهم کشور در دستور کار قرار گرفت که ۱۱ نشست با همکاری کتابخانه، مرکز اسناد و موزه مجلس شورای اسلامی در سالن ایران‌شناسی کتابخانه مجلس شورای …

نشست شریعت و قانون‌گذاری (نگاهی تطبیقی به روندهای قانون‌گذاری مبتنی بر دین در کشورهای اسلامی) ادامه »

نشست قاعده حریم حمی و نقش آن در قانون‌گذاری

ترویج رویکرد مسأله‌محور میان طلاب و اساتید، یکی از محوری‌ترین اهداف این اندیشکده و دغدغه مسئولان آن بوده و برای آغاز این مسیر، طراحی سلسله نشست‌هایی با محوریت مسائل مهم کشور در دستور کار قرار گرفت که ۱۱ نشست با همکاری کتابخانه، مرکز اسناد و موزه مجلس شورای اسلامی در سالن ایران‌شناسی کتابخانه مجلس شورای …

نشست قاعده حریم حمی و نقش آن در قانون‌گذاری ادامه »

نشست بررسی چالش‌های قانون‌گذاری در نظام خانواده؛ مطالعه موردی حَکَمیت در طلاق

ترویج رویکرد مسأله‌محور میان طلاب و اساتید، یکی از محوری‌ترین اهداف این اندیشکده و دغدغه مسئولان آن بوده و برای آغاز این مسیر، طراحی سلسله نشست‌هایی با محوریت مسائل مهم کشور در دستور کار قرار گرفت که ۱۱ نشست با همکاری کتابخانه، مرکز اسناد و موزه مجلس شورای اسلامی در سالن ایران‌شناسی کتابخانه مجلس شورای …

نشست بررسی چالش‌های قانون‌گذاری در نظام خانواده؛ مطالعه موردی حَکَمیت در طلاق ادامه »

نشست نسبت‌سنجی فتوا و قانون و آثار مترتب بر آن

ترویج رویکرد مسأله‌محور میان طلاب و اساتید، یکی از محوری‌ترین اهداف این اندیشکده و دغدغه مسئولان آن بوده و برای آغاز این مسیر، طراحی سلسله نشست‌هایی با محوریت مسائل مهم کشور در دستور کار قرار گرفت که ۱۱ نشست با همکاری کتابخانه، مرکز اسناد و موزه مجلس شورای اسلامی در سالن ایران‌شناسی کتابخانه مجلس شورای …

نشست نسبت‌سنجی فتوا و قانون و آثار مترتب بر آن ادامه »