قوه قضاییه

فرآیند رقابت طراحی سازوکار جدید در رسیدگی به اعسار از هزینۀ دادرسی

ســند تحــول قــوه قضاییــه بــه عنــوان مســیری بــرای بهبــود ســاختار حکمرانــی قضایــی طراحــی شــده اســت. ایــن ســند در راســتای دســتیابی روزافــزون بــه عدالــت قضایــی در جمهـوری اسـلامی شـامل مسـائل و مشـکلات مختلفــی اســت کــه بــر اســاس بررســی‌های دقیــق بدســت آمــده اســت. ضـرورت اسـتفاده از منابـع دینی در فهم مسـأله و تدویـن راهکارهـای عبـور از بحران‌هـا …

فرآیند رقابت طراحی سازوکار جدید در رسیدگی به اعسار از هزینۀ دادرسی ادامه »

کارگاه آموزش ارائه راهکار روشی در قالب فرآیند قانون چک / اصغر عیوضی

این‌کارگاه در میز فقه و حقوق رویداد رقابت نخبگانی مسأله محور دین و حکمرانی برگزار شد تا شرکت کنندگان با روش ارائۀ راهکار در قالب یک نمونۀ خارجی (قانون چک) آشنا شوند و بتوانند برای حل مشکلات معاملات اموال غیر منقول با سند عادی در رویداد راهکاری رائه نمایند تا در گام دوم به بحث …

کارگاه آموزش ارائه راهکار روشی در قالب فرآیند قانون چک / اصغر عیوضی ادامه »

کارگاه ارائۀ راهکار سیاستی

اندیشکده دین و حکمرانی با همکاری معاونت راهبردی قوه قضاییه در راستای آشناسازی طلاب علوم دینی با ضرورت‌های ورود به این عرصه و تجهیز آنان به مهارت‌های مورد نیاز در مسیر حل مسائل، به برگزاری رویداد نخبگانی حل مسائل حکمرانی با رویکرد دینی اقدام کرده است که دومین دوره این رویداد در تابستان 1401 برگزار …

کارگاه ارائۀ راهکار سیاستی ادامه »

دورۀ سیاست‌نامه نویسی

هدف از سیاست‌پژوهی، اصلاح نظام حکمرانی و رویه‌های سیاست‌گذاری است. این هدف متوقف بر فهم درست از مسأله و طراحی راه‌حل مناسب است. سیاست‌نامه که خروجی نهایی سیاست‌پژوهی است، بدون ارائه تحلیل درست از مسأله و بررسی گام‌های طراحی سیاست، منشأ اصلاح قرار نمی‌گیرد. کارگاه سیاست‌نامه‌نویسی یک دوره فشرده برای یادگیری و تمرین مراحل فوق …

دورۀ سیاست‌نامه نویسی ادامه »

اختتامیه دومین رویداد نخبگانی مسأله محور دین و حکمرانی

اختتامیه رقابت نخبگانی دین و حکمرانی با محوریت سند تحول قضایی به همـــراه نشست «هم‌اندیشی نقش‌آفرینی نخبگان؛ راهبردی برای تحقق مأموریت‌های سند تحول ‌قضایی» با مسئولین مربوطه و نخبگان حوزوی برگزار شد.

کارگاه توصیف و تحلیل مسألۀ اعتبار اسناد عادی در اموال غیرمنقول

کارگاه توصیف و تحلیل مسأله اعتبار اسنادعادی در اموال غیر منقول درگذشته، معاملات اموال غیرمنقول، تنها از طریق اسناد عادی صورت می‌گرفت؛ اما در حال حاضر، اسناد رسمی هم به این تبادل اضافه شده است. با افزایش معاملات، لزوم توجه به اسناد رسمی و دلیل قرار دادن آن‌ها، با توجه به مشکلات متعدد اسناد عادی …

کارگاه توصیف و تحلیل مسألۀ اعتبار اسناد عادی در اموال غیرمنقول ادامه »

ضرورت ورود اجتهادی در حل مسائل حکمرانی

ضرورت ورود اجتهادی در مسائل حکمرانی یت‌الله حسن گلی شیردار (ریاست مرکز تخصصی امام کاظم علیه السلام) در نشستی که در افتتاحیه رویداد نخبگانی حل مسائل کشور داشتند، تناسب فعالیت‌های حوزه علمیه با نیازهای روز را ضروری دانسته و مطرح نمودند: یکی از نگرانی‌هایی که در حکومت اسلامی به وجود آمده، این است که فعالیت …

ضرورت ورود اجتهادی در حل مسائل حکمرانی ادامه »

الزامات مسأله‌محوری در سیاست‌های کلان کشور

الزامات مسأله‌محوری در سیاست‌های کلان کشور دکتر سید محمد صاحب‌کار، ضمن تشریح لایه‌های مختلف مسائل کشور، به عدم ورود نخبگان به مسائل مطرح شده در لایه حکمرانی اشاره کرد و گفت: آنچه مشاهده می‌شود این است که مسائل مهم حکمرانی در دستور کار نخبگان تأثیرگذار قرار نگرفته است. وقتی پای حرفشان می‌نشینیم می‌بینیم که آن‌ها …

الزامات مسأله‌محوری در سیاست‌های کلان کشور ادامه »

کارگاه آموزشی مسئله یابی و ریشه یابی

کارگاه آموزشی مسأله‌یابی و ریشه‌یابی گاهی پدیده‌های بیرونی در ظاهر مسأله هستند؛ اما پس از تطبیق آن‌ها با معیارهای یک مسأله واقعی، عیان می‌شود که آن پدیده، مسأله و مشکل نیست و در واقع، یک مسأله‌نما یا نامسأله است؛ همچنین گاهی ابعاد مختلف یک مسأله واقعی، به خوبی مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و منجر به …

کارگاه آموزشی مسئله یابی و ریشه یابی ادامه »