رسانه

الزامات حکمرانی رسانه‌ای و تنظیم‌گری فضای مجازی

کارگاه الزامات حکمرانی رسانه‌ای و تنظیم‌گری فضای مجازی میز سیاست‌گذاری رسانه کار خود را در تاریخ 14 مرداد با حضور دکتر سید محمدصادق امامیان رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) و آقای سعد معاونت کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا و با حضور بیش از 100 نفر از فرهیختگان حوزوی …

الزامات حکمرانی رسانه‌ای و تنظیم‌گری فضای مجازی ادامه »

کارگاه نقش نهاد دین در سیاست‌گذاری و حکمرانی رسانه و فضای مجازی

کارگاه نقش نهاد دین در سیاست‌گذاری و حکمرانی رسانه و فضای مجازی در میز سیاست‌گذاری رسانه، دو گام اجرایی طراحی شد؛ محوریت در گام اول موضوع شناسی و ریشه‌یابی بود که در آن اساسی‌ترین چالش‌های فضای مجازی بررسی شد و در گام دوم ارائه راهکار در قالب بسته‌های سیاستی در جهت حل چالش‌های مطرح شده …

کارگاه نقش نهاد دین در سیاست‌گذاری و حکمرانی رسانه و فضای مجازی ادامه »

کارگاه شناسایی آسیب‌های فضای مجازی

کارگاه شناسایی آسیب‌های فضای مجازی در میز سیاست‌گذاری رسانه، دو گام اجرایی طراحی شد؛ محوریت در گام اول موضوع شناسی و ریشه‌یابی بود که در آن اساسی‌ترین چالش‌های فضای مجازی بررسی شد و در گام دوم ارائه راهکار در قالب بسته‌های سیاستی در جهت حل چالش‌های مطرح شده در میز مدنظر قرار گرفت.همچنین در این …

کارگاه شناسایی آسیب‌های فضای مجازی ادامه »

کارگاه منابع و مجاری آسیب‌های فضای مجازی

کارگاه منابع و مجاری آسیب‌های فضای مجازی در میز سیاست‌گذاری رسانه، دو گام اجرایی طراحی شد؛ محوریت در گام اول موضوع شناسی و ریشه‌یابی بود که در آن اساسی‌ترین چالش‌های فضای مجازی بررسی شد و در گام دوم ارائه راهکار در قالب بسته‌های سیاستی در جهت حل چالش‌های مطرح شده در میز مدنظر قرار گرفت.همچنین …

کارگاه منابع و مجاری آسیب‌های فضای مجازی ادامه »

کارگاه فرآیند تکمیل کاربرگ نهایی و ارائه راه‌حل پیشنهادی

کارگاه فرآیند تکمیل کاربرگ نهایی و ارائه راه‌حل پیشنهادی در میز سیاست‌گذاری رسانه، دو گام اجرایی طراحی شد؛ محوریت در گام اول موضوع شناسی و ریشه‌یابی بود که در آن اساسی‌ترین چالش‌های فضای مجازی بررسی شد و در گام دوم ارائه راهکار در قالب بسته‌های سیاستی در جهت حل چالش‌های مطرح شده در میز مدنظر …

کارگاه فرآیند تکمیل کاربرگ نهایی و ارائه راه‌حل پیشنهادی ادامه »

کارگاه بررسی راهکارها در سطح حکمرانی کشور

کارگاه بررسی راهکارها در سطح حکمرانی کشور در میز سیاست‌گذاری رسانه، دو گام اجرایی طراحی شد؛ محوریت در گام اول موضوع شناسی و ریشه‌یابی بود که در آن اساسی‌ترین چالش‌های فضای مجازی بررسی شد و در گام دوم ارائه راهکار در قالب بسته‌های سیاستی در جهت حل چالش‌های مطرح شده در میز مدنظر قرار گرفت.همچنین …

کارگاه بررسی راهکارها در سطح حکمرانی کشور ادامه »

کارگاه بررسی نظام حقوقی کشور در خصوص آسیب‌های فضای مجازی و شناسایی نقاط خلأ

کارگاه بررسی نظام حقوقی کشور در خصوص آسیب‌های فضای مجازی و شناسایی نقاط خلأ در میز سیاست‌گذاری رسانه، دو گام اجرایی طراحی شد؛ محوریت در گام اول موضوع شناسی و ریشه‌یابی بود که در آن اساسی‌ترین چالش‌های فضای مجازی بررسی شد و در گام دوم ارائه راهکار در قالب بسته‌های سیاستی در جهت حل چالش‌های …

کارگاه بررسی نظام حقوقی کشور در خصوص آسیب‌های فضای مجازی و شناسایی نقاط خلأ ادامه »

کارگاه نقش پلتفرم‌های صوت و تصویر در آسیب‌های فضای مجازی

کارگاه نقش پلتفرم‌های صوت و تصویر در آسیب‌های فضای مجازی در میز سیاست‌گذاری رسانه، دو گام اجرایی طراحی شد؛ محوریت در گام اول موضوع شناسی و ریشه‌یابی بود که در آن اساسی‌ترین چالش‌های فضای مجازی بررسی شد و در گام دوم ارائه راهکار در قالب بسته‌های سیاستی در جهت حل چالش‌های مطرح شده در میز …

کارگاه نقش پلتفرم‌های صوت و تصویر در آسیب‌های فضای مجازی ادامه »