اقتصاد

کارگاه تجربه‌نوردی اقتصاد اسلامی در عرصه بودجه‌نویسی | محمدجواد توکلی

آمارها به خوبی نشان می‌دهند که بانک‌ها تاکنون در زمینه تأمین مالی نظام اقتصادی کشور و توزیع عادلانهٔ منابع در واحدهای تولیدی، رفتاری معکوس اهداف انقلاب اسلامی داشته‌اند. از طرفی به اذعان نخبگان و اساتید علم اقتصاد در حوزه و دانشگاه، نظام قوانین و آئین‌نامه‌های موجود، نمی‌تواند اهداف نظام اقتصاد اسلامی را به درستی تأمین …

کارگاه تجربه‌نوردی اقتصاد اسلامی در عرصه بودجه‌نویسی | محمدجواد توکلی ادامه »

کارگاه تجربه‌نوردی قانون مالیات بر عایدی سرمایه / محمد امینی الرعایا

آمارها به خوبی نشان می‌دهند که بانک‌ها تاکنون در زمینه تأمین مالی نظام اقتصادی کشور و توزیع عادلانهٔ منابع در واحدهای تولیدی، رفتاری معکوس اهداف انقلاب اسلامی داشته‌اند. از طرفی به اذعان نخبگان و اساتید علم اقتصاد در حوزه و دانشگاه، نظام قوانین و آئین‌نامه‌های موجود، نمی‌تواند اهداف نظام اقتصاد اسلامی را به درستی تأمین …

کارگاه تجربه‌نوردی قانون مالیات بر عایدی سرمایه / محمد امینی الرعایا ادامه »

نشست «ضرورت ورود اجتهادی به عرصه اقتصاد»/ ابوالقاسم علیدوست

آمارها به خوبی نشان می‌دهند که بانک‌ها تاکنون در زمینه تأمین مالی نظام اقتصادی کشور و توزیع عادلانهٔ منابع در واحدهای تولیدی، رفتاری معکوس اهداف انقلاب اسلامی داشته‌اند. از طرفی به اذعان نخبگان و اساتید علم اقتصاد در حوزه و دانشگاه، نظام قوانین و آئین‌نامه‌های موجود، نمی‌تواند اهداف نظام اقتصاد اسلامی را به درستی تأمین …

نشست «ضرورت ورود اجتهادی به عرصه اقتصاد»/ ابوالقاسم علیدوست ادامه »

نشست «پرسش‌های عرصۀ خلق پول» / سید حسین میرمعذری

آمارها به خوبی نشان می‌دهند که بانک‌ها تاکنون در زمینه تأمین مالی نظام اقتصادی کشور و توزیع عادلانهٔ منابع در واحدهای تولیدی، رفتاری معکوس اهداف انقلاب اسلامی داشته‌اند. از طرفی به اذعان نخبگان و اساتید علم اقتصاد در حوزه و دانشگاه، نظام قوانین و آئین‌نامه‌های موجود، نمی‌تواند اهداف نظام اقتصاد اسلامی را به درستی تأمین …

نشست «پرسش‌های عرصۀ خلق پول» / سید حسین میرمعذری ادامه »