فرآیند رقابت طراحی سازوکار جدید در رسیدگی به اعسار از هزینۀ دادرسی

ســند تحــول قــوه قضاییــه بــه عنــوان مســیری بــرای بهبــود ســاختار حکمرانــی قضایــی طراحــی شــده اســت. ایــن ســند در راســتای دســتیابی روزافــزون بــه عدالــت قضایــی در جمهـوری اسـلامی شـامل مسـائل و مشـکلات مختلفــی اســت کــه بــر اســاس بررســی‌های دقیــق بدســت آمــده اســت.
ضـرورت اسـتفاده از منابـع دینی در فهم مسـأله و تدویـن راهکارهـای عبـور از بحران‌هـا ایجـاب می‌کنــد کــه حوزویــان بــه عنــوان تحلیلگــر و طراحــان بخشــی از فرآیندهــای حــل مســائل مطروحــه قلمدادشــوند و ایــن بــدان معناســت کـه طـلاب و دانشـجویان علـوم دینـی در فرآینـد شناســایی مشــکل، ریشــه‌یابی آن و ارائــه راهــکار بایــد بــه نقش‌آفرینــی و حضــور موثــر میدانــی بپردازنــد.
اندیشــکده دیــن و حکمرانــی بــا همــکاری معاونــت راهبــردی قــوه قضاییــه در راســتای آشناســازی طـلـاب علــوم دینــی بــا ضرورت‌هــای ورود بــه ایــن عرصــه و تجهیــز آنــان بــه مهارت‌هــای مــورد نیــاز در مســیر حــل مســائل، بــه برگــزار ی رویــداد نخبگانــی حــل مسـائل حکمرانـی بـا رویکـرد دینـی اقـدام کـرده اسـت کـه دومیـن دوره ایـن رویـداد در تابسـتان 1401 برگــزار گردیــد.
آنچـه در آتـی تقدیـم خواهـد شـد گزارشـی از بخشی فرآیندهـا و اقداماتـی اسـت کـه در ایـن رویـداد انجـام گرفتـه اسـت.

کارگاه مسأله محوری و حوزۀ علمیه

حجت الاسلام محسن ابراهیمی

رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی

1

2

کارگاه تجربه نوردی مهارت حل مسأله (قانون چک)

آقای محمد نوری

مسئول پیگیری قانون چک در شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)

کارگاه آموزش ویژگی‌های مسألۀ واقعی

دکتر اصغر عیوضی

مدیر شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)

دکتر محمد طاهری‌نژاد

سرپرست اداره کل راهبرد نگاری معاونت راهبردی قوه قضائیه

آقای علیرضا سیفی

کارشناس معاونت راهبردی قوه قضائیه

3

4

کارگاه مسأله‌یابی در قالب نمودار علّی

کارگاه توصیف مشکل (فرآیند رسیدگی به دعوای اعسار از هزینۀ دادرسی)

دکتر امیرکیا عامری

کارشناس معاونت راهبردی قوه قضائیه

5

6

فعالیت گروهی و تکمیل نمودار علّی با استفاده از مطالعه، پژوهش و مشاوره با اساتید راهبر

اساتید راهبر:

آقایان علی نیکبخت، امیرکیا عامری، میرساجد موسوی، امیر بادپا، سینا آطاهریان، حسین خادمی و حجج الاسلام مجتبی گوهری مهر و محمدعلی زحمت‌کش

ارزیابی ریشه‌یابی

 هــر تیــم بــه مــدت نیــم ســاعت کاربــرگ پیشــنهادی خــود را بــه دو نفــر از اســاتید و کارشناســان قــوه قضاییــه ارائــه کــرده و بــر  اسـاس نمـرات داوران تیم‌هـای برتـر ایـن مرحلـه
انتخــاب شــدند.

داوران در ســه گــروه داور ی بــه ارز یابــی تیم‌هــا پرداختنــد:
1. آقایان علی نیکبخت و حسین باقرلو
2. آقایان میرساجد موسوی و امیر بادپا
3. آقایان امیرکیا عامری و حسین خادمی

7

8

کارگاه ارائۀ راهکار سیاستی

آقای امیرحسین حاجی‌زاده

کارشناس معاونت راهبردی قوه قضائیه

فعالیت گروهی و تکمیل کاربرگ ارائۀ راهکار سیاستی در حضور اساتید راهبر

9

10

ارزیابی راهکار سیاستی

هــر تیــم بــه مــدت نیــم ســاعت راهــکار پیشــنهادی خــود را بــه دو نفــر از اســاتید و کارشناســان قــوه قضائیــه تبییــن نمودنــد. در نهایــت بــا تجمیــع امتیــازات ایــن دو مرحلــه، تیم‌هــای برگزیــده بخــش اول رویــداد تعییــن گردیــد.

کارگاه تبیین صورت‌ مسأله‌های فقهی مرتبط با چالش

حجت الاسلام زهیر انصاریان

رئیس شورای علمی اندیشکده دین و حکمرانی

11

12

پژوهش فقهی یا نگارش سند سیاستی

مشاوره و راهبری اختصاصی تیم‌ها

حجت الاسلام مصطفی جلالی
حجت الاسلام محمدجواد تاکی

13

10

با حضور:
حجت الاسلام دکتر مهدی هادی

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه

دکتر ناصر باقری مقدم

قائم مقام بنیاد ملی نخگبان

حجت الاسلام محسن ابراهیمی

رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی

دکتر سیدمحمد صادق موحد

معاون آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان